Gọi tư vấn 24/70936 582 285
Viber - Zalo0936 582 285
GỬI TƯ VẤN &LH CHỞ HÀNG
Home >> Tin tức & Tư vấn >> Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về năng lực đơn vị ngành giao thông vận tải năm 2016

Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về năng lực đơn vị ngành giao thông vận tải năm 2016

Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về năng lực đơn vị ngành giao thông vận tải năm 2016
5 (100%) 2 votes

Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về năng lực đơn vị ngành giao thông vận tải năm 2016.

Tải Quyết định 1386/QĐ-BGTVT TẠI ĐÂY

Tham khảo: Dịch vụ vận tải Bắc Nam của chúng tôi!

Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về năng lực đơn vị ngành giao thông vận tải năm 2016

Nội dung của Quyết định 1386/QĐ-BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1386/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Văn bản số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/12/2015 của Bộ GTVT về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các Tổ chức tư vấn ngành GTVT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy – hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành các Nhóm xếp theo thứ tự điểm đánh giá từ cao xuống thấp gồm TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại.

 1. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.
 2. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
 3. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn kiểm định tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.
 4. Đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.
 5. Các thông tin về chất lượng dịch vụ một số tổ chức tư vấn tại một số dự án (ứng dụng công nghệ mới, được khen thưởng, bị cảnh cáo, bị phạt hợp đồng, được giải thưởng hoặc bị xử lý vi phạm) tại Phụ lục 5 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 1. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải trên sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.
 2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình định kỳ hàng năm theo Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT.
 3. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải nêu trên là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết định này.
 4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 3. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ GTVT;
– Thanh tra Bộ GTVT;
– Ban PPP;
– Các Sở GTVT;
– Các Ban QLDA: 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh, Đường sắt, Hàng Hải, Quản lý các dự án đường thủy;
– Các Tổng công ty: VEC; CIPM, ACV;
– Trung tâm CNTT Bộ GTVT;
– Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông;
– Lưu VT, CQLXD (10).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
TOP 10
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI) 2570
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 2200
3 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO – TEDI) 2167
4 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm (BRITEC-TEDI) 1994
5 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 1525
6 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO 1 1353
7 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 1172
8 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI) 1171
9 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 – TEDI) 1135
10 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 – TEDI) 1108
TOP 20
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 1091
12 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI) 1081
13 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 1080
14 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R 1052
15 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 866
16 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 841
17 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng – TCD 801
18 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 790
19 Công ty CP Xây dựng VNC 784
20 Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo 782
TOP 50
21 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO 778
22 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 741
23 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) 727
24 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575 717
25 Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC) 698
26 Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI) 681
27 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam – Vinacico 675
28 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong 674
29 Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công 671
30 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 661
31 Công ty CP Tấn Phát 659
32 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt 651
33 Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La 646
34 Công ty CP Tư vấn T27 637
35 Công ty CP Nadeco 633
36 Công ty CP Tư vấn Phú Thái 630
37 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123 628
38 Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) 622
39 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn 613
40 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội 604
41 Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT (TDC) 603
42 Công ty TNHH Đầu tư VTCO 588
43 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 587
44 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum 560
45 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO) 557
46 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn 533
47 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc 531
48 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị 530
49 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai 527
50 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định 524
TOP 100
51 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái 504
52 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa 497
53 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn 477
54 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long) 467
55 Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi 459
56 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum 454
57 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 453
58 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) 448
59 Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk 447
60 Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật 443
61 Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án 432
62 Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO 412
63 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 405
64 Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc 387
65 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt 375
66 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 374
67 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt 368
68 Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 367
69 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 – Cục QLĐB 1 354
70 Công ty CP tư vấn Xây dựng Giao thông tỉnh Điện Biên 343
71 Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh) 339
72 Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà 324
73 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS 318
74 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh 315
75 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam 310
76 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà 309
77 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC 307
78 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 305
79 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T 297
80 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú 294
81 Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh 291
82 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương 288
83 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R 271
84 Công ty CP tư vấn xây dựng Đất Việt 245
85 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng 242
86 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89 233
87 Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone) 221
88 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ 219
89 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam 216
90 Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín 209
91 Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế 208
92 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 207
93 Công ty CP Lihanco Việt Nam 202
94 Công ty CP Tư vấn An Nguyên 200
95 Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam 199
96 Công ty CP tư vấn và xây dựng Đông Phong 197
97 Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ 195
98 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình 194
99 Công ty CP tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo 193
100 Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông – Hội KHKT cầu đường Yên Bái 192
NHÓM CÒN LẠI
101 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi 181
102 Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng – TCI 173
103 Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) 172
104 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng 170
105 Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt 169
106 Công ty CP xây dựng Kiến Vinh 166
107 Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị 163
108 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất 136
109 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành 135
110 Công ty CP UTC2 119
111 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt 118
112 Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam 104
113 Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy 78
Công ty CP Tư vấn xây dựng Châu Thành Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin
Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long Không nộp hồ sơ in.
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH Không nộp hồ sơ in.
Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Song Việt Không nộp hồ sơ in.
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi Hồ sơ in nộp muộn
Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung Không nộp hồ sơ in.
Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành Không nộp hồ sơ in. Kê khai sai biểu mẫu
Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp Không nộp hồ sơ in.
Trung tâm Tư vấn Thẩm tra công trình giao thông (tỉnh Đồng Nai) Hồ sơ in nộp muộn
Ban QLDA khu vực chuyên ngành GTVT Quảng Bình trực thuộc sở GTVT Quảng Bình Kê khai sai mẫu
II LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) 1188
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) 897
3 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO-TEDI) 479
4 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt 455
5 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 422
6 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú 228
7 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) 146
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hồ sơ không kê khai dự án hoàn thành trong 03 năm gần đây
III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – HÀNG HẢI
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) 2662
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) 2401
3 Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy /TEDI 1197
4 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 843
5 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI) 779
6 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 331
7 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà 326
8 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 322
9 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 235
10 Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam 227
11 Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà 191
12 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89 171
13 Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải – Đại học Hàng Hải 62
Ban quản lý dự án các công trình hàng hải Kê khai sai mẫu
IV LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hồ sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu. Năm* 2016 chỉ kê khai 01 dự án nhưng không đạt tiêu chí xét điểm

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐIM ĐÁNH GIÁ
I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
TOP 10
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 4601
2 Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 3709
3 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI) 2372
4 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI) 2234
5 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm (BRITEC-TEDI) 1363
6 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc 1296
7 Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) 1290
8 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 1226
9 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 – TEDI) 957
10 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 854
TOP 20
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long) 825
12 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 808
13 Công ty CP Xây dựng VNC 726
14 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO – TEDI) 715
15 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 711
16 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 677
17 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 627
18 Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông 572
19 Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà 545
20 Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 – CIENCO 1 542
TOP 50
21 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thành Đạt 525
22 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 – TEDI) 495
23 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum 481
24 Công ty CP Tư vấn T27 470
25 Trung tâm TVGS CTGT – Sở GTVT Hòa Bình 439
26 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt 428
27 Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568 427
28 Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc 423
29 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 418
30 Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh 401
31 Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam 395
32 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng – TCD 390
33 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO 388
34 Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI) 388
35 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8 381
36 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 355
37 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 – Cục QLĐB 1 348
38 Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam 343
39 Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk 320
40 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội 314
41 Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone) 313
42 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO 1 307
43 Công ty CP Tư vấn Phú Thái 302
44 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong 301
45 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt 299
46 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC 294
47 Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 292
48 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương 288
49 Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI) 287
50 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định 283
TOP 100
51 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 282
52 Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi 258
53 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum 251
54 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt 248
55 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 246
56 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa 239
57 Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO 237
58 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 231
59 Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công 229
60 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn 227
61 Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T 226
62 Công ty CP Kỹ thuật DDA 223
63 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 207
64 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Nam Việt 204
65 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) 201
66 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị 200
67 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam 194
68 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn 187
69 Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La 179
70 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành 176
71 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái 173
72 Công ty TNHH MTV kiểm định xây dựng An Hòa 168
73 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc 158
74 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R 155
75 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS 147
76 Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế 146
77 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam 141
78 Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc 138
79 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng 132
80 Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông – Hội KHKT cầu đường Yên Bái 128
81 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên 121
82 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 120
83 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình 117
84 Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 100
85 Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ 96
86 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi 85
87 Công ty CP xây dựng Kiến Vinh 83
88 Công ty CP tư vấn An Nguyên 81
89 Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam 68
90 Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy 65
91 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ 62
92 Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị 46
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Phú Thịnh Hồ sơ nộp muộn
Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam – Vinacico Hồ sơ kê khai sai mẫu, không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh Hồ sơ kê khai không có dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây
Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh) Các dự án tự kê khai không thuộc lĩnh vực đường bộ
Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành Không nộp hồ sơ in
Ban QLDA công trình giao thông Hà Giang Kê khai sai biểu mẫu
Công ty CP tư vấn xây dựng Châu Thành Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin
Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long Không nộp hồ sơ in
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH Không nộp hồ sơ in
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi Không nộp hồ sơ in
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Minh Không nộp hồ sơ in
Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung Không nộp hồ sơ in
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai Hồ sơ kê khai không có dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây
II LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) 468
2 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt 379
3 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 292
4 Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 256
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hồ sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu.
III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – HÀNG HẢI
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) 1030
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) 494
3 Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy /TEDI 424
4 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) 292
5 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 218
6 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 140
7 Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà 95
8 Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải – Đại học Hàng Hải 34
IV LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 3025

 

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐIM ĐÁNH GIÁ
I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
TOP 10
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 2161
2 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI) 1761
3 Công ty CP Xây dựng VNC 856
4 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 734
5 Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT – Trường ĐH GTVT 685
6 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 644
7 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 592
8 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) 537
9 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (Transinco) 489
10 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO – TEDI) 453
TOP 20
11 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) 443
12 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 379
13 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 – TEDI) 359
14 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt 280
15 Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng 262
16 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 – TED1) 260
17 Công ty CP UTC2 255
18 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 251
19 Công ty CP tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng 239
20 Công ty CP LAS92 233
TOP 50
21 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 218
22 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 187
23 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt 88
24 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) 76
Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật Việt Hồ sơ kê khai không có dự án kiểm định phù hợp hoàn thành trong 3 năm gần đây
Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Quảng Ngãi Hồ sơ kê khai không có dự án hoàn thành trong 3 năm gần đây
Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung Không nộp hồ sơ in
II LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
1 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 372
2 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) 65
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây
III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – HÀNG HẢI
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) 863
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) 747
3 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 203
IV LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 889

 

PHỤ LỤC 4

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

 1. CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GHI CHÚ
I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
I.1 “ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”
4 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R
5 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng – TCD
I.2 “ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
2 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
3 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hạ một mức đánh giá (*)
6 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO Hạ một mức đánh giá (*)
2 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO – TEDI)
6 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
7 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 – TEDI)
9 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533
12 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
13 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625
14 Công ty CP Xây dựng VNC
18 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575
19 Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)
20 Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)
21 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam – Vinacico
22 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong
23 Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công
25 Công ty CP Tấn Phát
26 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt
27 Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La
28 Công ty CP Tư vấn T27
29 Công ty CP Nadeco
31 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123
32 Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)
33 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn
35 Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR -VT (TDC)
36 Công ty TNHH Đầu tư VTCO
37 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ
39 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO)
40 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn
41 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc
42 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị
43 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai
44 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định
45 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái
46 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa
47 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn
48 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)
49 Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi
50 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum
51 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3
52 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)
53 Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk
54 Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật
55 Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án
56 Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO
57 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2
58 Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc
59 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt
60 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4
61 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt
62 Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn
63 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 – Cục QLĐB 1
65 Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh)
66 Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà
67 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS
68 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh
69 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam
70 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà
71 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC
72 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông
73 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T
74 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú
75 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương
76 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R
77 Công ty CP tư vấn xây dựng Đất Việt
78 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng
79 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89
80 Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)
81 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ
82 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam
83 Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín
84 Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế
85 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO
86 Công ty CP Lihanco Việt Nam
87 Công ty CP Tư vấn An Nguyên
88 Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam
89 Công ty CP tư vấn và xây dựng Đông Phong
90 Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ
91 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình
92 Công ty CP tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo
93 Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông – Hội KHKT cầu đường Yên Bái
94 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi
95 Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng – TCI
96 Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)
97 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng
98 Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt
99 Công ty CP xây dựng Kiến Vinh
100 Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị
101 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất
102 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành
103 Công ty CP UTC2
104 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt
105 Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam
106 Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy
I.3 “ĐÁP ỨNG TRUNG BÌNH”
1 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) Hạ một mức đánh giá (*)
2 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm (BRITEC-TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
3 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) Hạ một mức đánh giá (*)
4 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO 1 Hạ một mức đánh giá (*)
5 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 – TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
6 Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
7 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) Hạ một mức đánh giá (*)
8 Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo Hạ một múc đánh giá (*)
9 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai Hạ một mức đánh giá (*)
10 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) Hạ một mức đánh giá (*)
11 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 Hạ một mức đánh giá (*)
12 Công ty CP Tư vấn Phú Thái Hạ một mức đánh giá (*)
13 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội Hạ một mức đánh giá (*)
14 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum Hạ một mức đánh giá (*)
15 Công ty CP tư vấn Xây Dựng Giao thông tỉnh Điện Biên Hạ một mức đánh giá (*)
16 Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh
II LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
I.1 “ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”
I.2 “ĐÁP ỨNG YÊU CU”
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)
3 Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu Đường (RECO-TEDI)
4 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt
5 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
6 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú
I.3 “TRUNG BÌNH”
1 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) Hạ một mức đánh giá (*)
III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – HÀNG HẢI
III.1 “ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast)
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)
III.2 “ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy /TEDI
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)
3 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)
4 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO
5 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà
6 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
7 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
8 Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam
9 Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà
10 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89
11 Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải – Đại học Hàng Hải
IV LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Ghi chú:

(*): Hạ một mức đánh giá kết quả thực hiện do có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2016

B  CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GHI CHÚ
I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
I.1 “ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”
I.2 “ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long Hạ một mức đánh giá (*)
2 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)
3 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI)
5 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc
6 Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)
8 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 – TEDI)
10 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)
11 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
12 Công ty CP Xây dựng VNC
13 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO – TEDI)
17 Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông
18 Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà
19 Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 – CIENCO 1
20 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thành Đạt
21 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 – TEDI)
22 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum
23 Công ty CP Tư vấn T27
24 Trung tâm TVGS CTGT – Sở GTVT Hòa Bình
25 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt
26 Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568
27 Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc
28 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)
29 Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh
30 Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam
31 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng – TCD
32 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO
33 Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)
34 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8
35 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai
36 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 – Cục QLĐB 1
37 Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam
38 Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk
39 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội
40 Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)
41 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO 1
42 Công ty CP Tư vấn Phú Thái
43 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong
44 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt
46 Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4
47 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương
48 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI)
49 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định
50 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
51 Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi
52 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum
53 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt
54 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
55 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa
56 Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO
57 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2
58 Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công
59 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn
60 Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T
61 Công ty CP Kỹ thuật DDA
62 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ
63 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Nam Việt
64 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)
65 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị
66 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam
67 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn
68 Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La
69 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành
70 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái
71 Công ty TNHH MTV kiểm định xây dựng An Hòa
72 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc
73 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R
74 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS
75 Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế
76 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam
77 Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc
78 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng
79 Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông – Hội KHKT cầu đường Yên Bái
80 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên
81 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông
82 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình
83 Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn
84 Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ
85 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi
86 Công ty CP xây dựng Kiến Vinh
87 Công ty CP tư vấn An Nguyên
88 Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam
89 Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy
90 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ
91 Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị
I.3 “TRUNG BÌNH”
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hạ một mức đánh giá (*)
2 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm (BRITEC-TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
3 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDl South) Hạ một mức đánh giá (*)
4 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 Hạ một mức đánh giá (*)
5 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn): Hạ một mức đánh giá (*)
6 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 Hạ một mức đánh giá (*)
7 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 Hạ một mức đánh giá (*)
8 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC Hạ một mức đánh giá (*)
II LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
“ĐÁP ỨNG YÊU CU”
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)
2 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt
3 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)
4 Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – HÀNG HẢI
“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast)
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)
3 Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy /TEDI
4 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)
5 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO
6 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
7 Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà
8 Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải – Đại học Hàng Hải
IV LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
  “ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ghi chú:

(*): Hạ một mức đánh giá kết quả thực hiện do có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2016

C  CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH

TT TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GHI CHÚ
I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
I.1 “ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”
I.2 “ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
2 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI)
3 Công ty CP Xây dựng VNC
4 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3
5 Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT – Trường ĐH GTVT
6 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533
7 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ
8 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)
9 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (Transinco)
10 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO – TEDI)
12 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
13 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 – TEDI)
14 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt
15 Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng
16 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 – TEDI)
17 Công ty CP UTC2
18 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2
19 Công ty CP tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng
20 Công ty CP LAS92
21 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)
22 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4
23 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt
24 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)
I.3 “TRUNG BÌNH”
11 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) Hạ một mức đánh giá (*)
II LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
2 Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)
III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – HÀNG HẢI
“ĐÁP ỨNG YÊU CU”
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast)
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)
3 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
IV LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
“ĐÁP ỨNG YÊU CẦU”
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ghi chú:

– Kết quả thực hiện các tổ chức Tư vấn “Đáp ứng vượt yêu cầu”, “Đáp ứng yêu cầu” được xếp thứ tự theo s điểm đánh giá của các tổ chức Tư vn từ nhiều đến ít.

(*): Hạ một mức đánh giá kết quả thực hiện do có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016


PHỤ LỤC 5

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT SỐ TƯ VẤN
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

 1. A. Phn thông tin chất lượng dịch vụ vn

TT

Tên dự án Chủ đầu tư Nhà thầu tư vấn Năm Thông tin dịch vụ TVTK thực hin Thông tin dịch vụ TVGS thực hiện Thông tin bổ sung về chất lượng dịch vụ
Lập quy hoạch Lập dự án TKKT, BVTC (nếu TK 2 bước) BVTC (nếu TK 3 bước) Liên danh, thầu phụ Quan trọng quốc gia hoặc công trình cấp đặc biệt Nhóm A hoặc có Công trình cấp I Nhóm B và có Công trình cấp II Nhóm B hoặc có Công trình cấp III Nhóm C hoặc Công trình cấp IV trở xuống Liên danh, thầu phụ Tỷ trọng gói thầu xây lắp được TVGS trong dự án Ứng dụng công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến có hiệu quả thiết thực Được Bộ hoặc cấp tương đương trở lên khen thưởng Bị khiển trách, phê bình bằng văn bản Bị cảnh cáo Bị phạt hợp đồng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
I TƯ VẤN THIẾT KẾ
1 Dự án cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An – Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (ĐT643) Sở GTVT Phú Yên Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2) 2014 V V
3 Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Ban QLDA2 Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP 2014 V V V
4 Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Ban QLDA2 Viện Cầu và kết cấu Nhật Bản 2014 V V V
5 Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Ban QLDA2 Nippon Koei 2014 V V V
6 Đường Tuần tra Biên giới Ban QLDA 47 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Công chính Đà Nẵng 2014 V V
7 Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên QL60 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT Ban QLDA7 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V V
8 Dự án thành phần 2 – Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, QL60, tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh Ban QLDA7 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
9 DA XDCT mở rộng QL1 đoạn Km649+700- Km657+025,89; Km663+900-Km671 +228,94; Km672,54-Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình Ban QLDA khu vực chuyên ngành GTVT Quảng Bình Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
10 DA ĐTXD công trình QL1 đoạn qua Km672+600- Km704+900 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
11 DA đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Km1027- Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+00 tỉnh Quảng Ngãi Sở GTVT Quảng Ngãi Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
12 DA ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM1265+00-Km 1353+00 tỉnh Phú Yên Ban QLDA Thăng Long Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
13 DA đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Km 1063+877 – Km1072+566; Km1072+566 – Km1080+046 (tuyến tránh Mộ Đức) và Km 1080+046-Km 1092+577, tỉnh Quảng Ngãi Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
14 DA đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế – thành phố Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng BT. Cty TNHH BT Ngã ba Huế Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
15 Dự án đường ven biển Ninh Thuận Ban QLCDA giao thông Ninh Thuận Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDl SOUTH) 2015 V V V
16 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi phân đoạn Km1101+317-Km1114+100 và Km1045+788 – Km1063+877 Sở GTVT Quảng Ngãi Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V
17 Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km1265 – Km1353 +300, tỉnh Phú Yên (Các gói thầu: GT số 8: Km1365 – Km1278 và GT số 14: Km1337+930 – Km1344) Ban QLDA Thăng Long Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V
18 Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km1374+525-Km1392 và Km1405-Km 1425, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V
19 Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km741 + 170 – Km756+705, tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT Công ty TNHH BOT Quảng Trị Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V
20 Dự án ĐTXDCT khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km141+300 – Km154+400, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT Công ty TNHH BOT và BT QL20 Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V V
21 Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V
22 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần 2 (Cầu Tân Phong) Ban QLDA 6 Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2) 2015 V V V V
23 Dự án mở rộng QL1 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên Ban QLDA Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT2 (TECCO 2) 2015 V V
24 Dự án ĐTXDCT khôi phục, cải tạo QL20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng Công ty BT20 Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 2015 V V V
25 Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi – Km34+826, Quốc lộ 50, trên địa bàn tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang theo hình thức BOT Công ty CP đầu tư cầu Mỹ Lợi Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R 2015 V V
26 Dự án xây dựng các cầu treo dân sinh thuộc Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh thuộc 28 tỉnh miền núi phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và chương trình “Nhịp cầu yêu thương” giai đoạn 1 Ban QLDA 3 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông VINACO 2015 V V
27 Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên Ban QLDA 3 Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum 2015 V V
28 Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai Ban QLDA Đường sắt Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc) 2015 V V V
29 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng Iưới đường quốc gia (giai đoạn I) Ban QLDA6 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2014 V V
30 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 Ban QLDA6 Liên danh Công ty CP Tư vấn 6 (trước kia là Công ty CP Tư vấn 497) – Công ty CP Tư vấn và ĐTXD CCIC Hà Nội 2014 V V V
31 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 Ban QLDA6 Công ty CP Tấn Phát 2014 V V V
32 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 Ban QLDA6 Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) 2014 V V V
33 Dự án ĐTXD đường ô tô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết Ban QLDA6 Liên danh công ty TNHH MTV KSTKXD – Công ty CP TVXD GT 8 2014 V V V
34 Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Bình Thuận (vốn BOT) Công ty CP BOT QL1A Bình Thuận Công ty Cổ phần Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 2014 V V V
35 Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153 – Km 1212+400, tỉnh Bình Định (vốn TPCP) Ban QLDA 2 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung) 2014 V V V
36 Dự án ĐT XDCT cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km 17+027 – Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định Ban QLDA 5 Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT giao thông 5 – Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung – Công ty CP xây dựng VNC 2014 V V V
37 Dự án ĐT XDCT cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km108 – Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT Tổng công ty 36 Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT giao thông 5 – Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung – Công ty CP xây dựng VNC 2014 V V V
38 Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội Ban QLDA Đường sắt Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc) 2014 V V
39 Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt tuyến Vinh – Sài Gòn, tuyến ĐSTN, giai đoạn 1 Ban QLDA Đường sắt Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc) 2014 V V
40 Dự án đầu tư XDCT khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105÷Km268 Ban QLDA 85 Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2015 V V
41 Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi Ban QLDA đường HCM Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) 2015 V V
42 Dự án nạo vét luồng Soài Rạp Ban QLDA ĐT Nạo vét Luồng Soài Rạp Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải (CMB) 2014 V V
43 Dự án dịch vụ hàng hải, sửa chữa đóng mới tầu biển và công trình dầu khí biển Bộ Tư lệnh Hải Quân Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải (CMB) 2014 V V
44 Dự án TS-15 của Bộ Quốc Phòng Bộ Tư lệnh Hải Quân Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải (CMB) 2015 V V
45 Một số dự án trong lĩnh vực Cảng đường thủy Ban QLCDA Đường Thủy Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) 2014 – 2016 V V V
46 Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, QL 60, Tỉnh Bến Tre và Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT Ban QLDA 7 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông Vận tải – CTCP 2016 V V V 1 V
47 Dự án thành phần 2: Xây dựng đường dẫn và các cầu trên tuyến cầu Cổ Chiên, QL 60, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh Ban QLDA 7 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông Vận tải – CTCP 2016 V V 1 V
48 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1392 – Km1405 & Km1425-Km1445 tỉnh Khánh Hòa Ban QLDA 7 Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDl SOUTH) 2016 V V
49 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1445-Km1488, tỉnh Khánh Hòa Ban QLDA 7 Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) 2016 V V
50 Dự án ĐTXD công trình ĐS đô thị Hà Nội, tuyến Nam Hồ Tây – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc – Ba Vì Cục đường sắt Việt Nam Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP (TEDI) 2016 V V
51 Dự án ĐTXD công trình ĐS đô thị Hà Nội, tuyến Nam Hồ Tây – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc – Ba Vì Cục đường sắt Việt Nam Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc) 2016 V V
52 Lập hồ sơ, cắm mốc giới ngoài thực địa (tuyến thí điểm) đoạn đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai thuộc đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội Cục đường sắt Việt Nam Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc) 2016 v V
53 Lập hồ sơ, cắm mốc giới ngoài thực địa (tuyến thí điểm) đường sắt Trảng Bom – Hòa Hưng thuộc Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối TP. Hồ Chí Minh Cục đường sắt Việt Nam Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) 2016 V V
54 Dự án đầu tư XDCT khôi phục cải tạo QL20 đoạn Km0 ÷ Km 123 đầu tư theo hình thức BT Liên danh Công ty Đông Mê Kong, Vren, Tổng công ty Cửu Long, VLXD số 1 Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) / TVTK 2016 V V
Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) / TVTT 2016 V V
55 Dự án đầu tư XDCT khôi phục cải tạo QL20 đoạn Km 123÷Km268 đầu tư theo hình thức BOT kết hợp BT Liên danh Tổng Cty 319- Yên Khánh- Thái Sơn Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn) 2016 V V
Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO 1 2016 V V
Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone) 2016 V V
56 Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT Công ty cổ phần BOT 38 Công ty Cổ phần TVTK Cầu đường 2016 v V
TƯ VN GIÁM SÁT
1 Dự án xây dựng mới cầu vượt tại Km 995+590 tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM Ban QLCDA giao thông Ninh Thuận Viện KHCN GTVT 2014 V V
2 Dự án xây dựng cầu Nhật Tân Ban QLDA 85 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDl) 2014 V V
3 Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 517+950 – Km 556+00, tỉnh Hà Tĩnh Ban QL & ĐH Dự án XDGT Hà Tĩnh Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2014 V V V
4 Dự án xây dựng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Linh Đàm, Tp Hà Nội Ban QLDA Thăng Long Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) 2014 V
5 Dự án XD đường Hồ Chí Minh – DA cầu Năm Căn – Cà Mau Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông 2014 V V V
6 Đường QL40B và QL24 Sở GTVT Quảng Nam Công ty CP TVTK Xây dựng GTCC Đà Nẵng 2014 V V
7 Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Ninh Thuận (vốn TPCP) Ban ATGT Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2014 V V
8 Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Bình Thuận (vốn TPCP) Ban QLDA 1 Liên danh TEDIS và Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 2014 V V V
9 Dự án cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết – Đồng Nai (BOT) Tổng công ty 319 Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2014 V V
10 Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu (BOT) Công ty CP ĐT&XD cầu Đồng Nai Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm 2014 V V
11 Dự án khôi phục, cải tạo QL20 Công ty CP BT 20 – Cửu Long Viện KHCN GTVT (Trung tâm TV ĐT PTCSHT GTVT) 2014 V V
12 Dự án nâng cấp QL50 Ban QLDA 7 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 3 2014 V V
13 Dự án nâng cấp QL91, đoạn Châu Đốc, Tịnh Biên Ban QLDA 7 Công ty CP TVXDGT 8 2014 V V
14 Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153 – Km1212+400, tỉnh Bình Định (vốn TPCP) Ban QLDA 2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI) 2014 V V
15 Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1125 – Km1153, tỉnh Bình Định Công ty CP BOT Bắc Bình Định Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 3 (RTC3) 2014 V V V
16 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Cầu 38 – Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Ban QLDA đường HCM Công ty TNHH tư vấn xây dựng NMS 2014 V V
17 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Kon Tum – Pleiku, Gói thầu số 1 Ban QLDA đường HCM Văn phòng TVGS QCI 2014 V V
18 Dự án ĐTXD Công trình cầu Việt Trì mới Công ty CP BOT cầu Việt Trì Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V V
19 Dự án ĐTXDCT mở rộng QL1 đoạn Km649+700 – Km657+025,89 và Km663+900 -Km671+228,94 và Km672+821,54 – Km717+100), qua địa phận tỉnh Quảng Bình Sở GTVT Quảng Bình Viện KHCN GTVT 2015 V V V
20 Dự án thành phần cầu An Đông thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận (TVGS phần trụ tháp và cáp treo thuộc gói thầu 11) Viện KHCN GTVT 2015 V V
21 Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết – Đồng Nai Tổng công ty 319 Bộ QP Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V
22 Đầu tư XDCT mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên Ban QLDA Thăng Long Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V V
23 Xây dựng cầu Trà Giang và đường 2 bên đầu cầu Ban QLDA GTVT Thái Bình – Sở GTVT Thái Bình Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V V
24 Nâng cấp, cải tạo QL 1A đoạn Dốc Xây Ban QLDA 1 – Sở GTVT Thanh Hóa Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V
25 Quốc lộ 1A tỉnh Ninh Thuận Ban QLDA An toàn GT Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V V
26 Hạ tầng kỹ thuật khu, đường giao thông căn cứ quân sự Cam Ranh Bộ Tư lệnh Hải Quân Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V V
27 QL1A đoạn Quán Hành- Quán Bánh, tỉnh Nghệ An Ban QLDA CTGT Nghệ An Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 2015 V V V
28 Dự án cầu An Đông thuộc Dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận Ban QLDA Giao thông Ninh Thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI) 2015 V V V
29 Dự án: Đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ Km 1265+00 – Km1353+300) thuộc tỉnh Phú Yên Ban QLDA Thăng Long Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI) 2015 V V V
30 Dự án mở rộng QL1 đoạn Km741+170- Km756+705, tỉnh Quảng Trị theo BOT Công ty TNHH BOT Quảng Trị Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDl) 2015 V V V
31 Dự án cải tạo nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức BOT Ban QLDA 2 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 – TEDI) 2015 V V V
32 Dự án cải tạo nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức BOT Ban QLDA 2 Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 (COMATECI) 2015 V V V
33 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh, đoạn qua tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông 2015 V V V
34 Dự án đầu tư: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum BQL dự án 1 – Sở GTVT Kon Tum Công ty TNHH tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum 2015 V V V
35 Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Bình Thuận (vốn TPCP) Ban QLDA 1 Liên danh TEDIS và Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 2015 V V V
36 Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km1392-Km 1405 Ban QLDA 7 Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 2015 V V V
37 Dự án ĐTXDCT cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT Công ty CP BOT 38 Viện KHCN GTVT 2015 V V
38 Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, Tp.Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT (giai đoạn 1) Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ Viện KHCN GTVT 2015 V V V
39 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5) Ban QLDA Đường thủy Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 2015 V V
40 Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, Tp.Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT (giai đoạn 1) Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng CTGT miền Bắc (TEDI North) 2015 V V V
41 Dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI) 2015 V V V
42 Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, cải tạo QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng BOT, Gói thầu XL03 Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 2015 V
43 Dự án cải tạo nâng cấp QL91 đoạn Km 14+00 – Km50+889 theo hình thức BOT Công ty CPĐT QL91 Cần Thơ – An Giang Liên danh Công ty CP kiểm định xây dựng IDICO với VINACONTROL và Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam 2015 V V V
44 Dự án ĐTXDCT QL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987 + 560 – Km2014+00, tỉnh Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO – Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng CTGT miền Bắc (TEDI North) 2015 V V V
45 Dự án ĐTXDCTQL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987 +560 – Km2014+00, tỉnh Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang Liên danh Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ III (Viện KHCN GTVT) – Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng CTGT miền Bắc (TEDI North) 2015 V V V
46 Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, Gói thầu 6A và gói thầu số 6 Ban QLDA Hàng hải Viện Kỹ thuật Công trình – Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 2015 V V
47 Dự án cải tạo nâng cấp QL1 đoạn Km 1063+877÷Km 1062+577 tỉnh Quảng Ngãi Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cầu – đường Quảng Ngãi 2015 V V
48 Dự án Hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, trên QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty CP Phước Tượng – Phú Gia BOT Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm CTGT 1 2015 V V V
49 Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên các Quốc Lộ Tổng cục ĐBVN Công ty cổ phần Sơn Hải 2016 V 1 V
50 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ/Gói 24 Ban QLDA 5 Công ty CP TVTK CTGT Miền bắc 2016 V 0.45 V
51 Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, QL 60. Tỉnh Bến Tre và Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT Ban QLDA 7 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 625 2016 V 1 V
52 Dự án thành phần 2: Xây dựng đường dẫn và các cầu trên tuyến cầu Cổ Chiên, QL 60, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh Ban QLDA 7 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 2016 0.497 V
53 Gói thầu CS2/ Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh Ban QLDA Đường sắt Viện Kết cấu cầu Nhật Bản – JBSI 2016 V 0.63 V
54 Dự án đầu tư XDCT khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km 123+105 – Km268 theo hình thức hợp đồng BOT Liên danh NĐT: Tổng Cty 319- Yên Khánh – Thái Sơn Công ty cổ phần Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 2016 V V
55 Tiểu dự án xây dựng hầm chui Trung Hòa Bộ GTVT Liên danh Tư vấn OC- TEDI-APECO-ITST 2016 V V
56 Tiểu dự án xây dựng hầm chui Thanh Xuân – TP Hà Nội Bộ GTVT Liên danh Tư vấn OC- TEDI-APECO-ITST 2016 V V
57 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẻ – Ninh Bình qua địa phận tỉnh Hưng Yên (Dự án TP1). Sở GTVT Hưng Yên Công ty cổ phần TVXD công trình giao thông 2 2017 V V
58 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình qua địa phận tỉnh Hà Nam (Dự án TP2). Sở GTVT Hà Nam Công ty CP TVXD CTGGT Hà Nam 2017 v v
Công ty CP TVTK CTCT Miền bắc 2017 v v
III TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH

Ghi chú:

– Sản phẩm của tổ chức tư vấn có sai sót về chất lượng sẽ bị trừ điểm theo quy định tại Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015­

– Trường hợp tổ chức tư vấn bị Chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền phê bình, khiển trách bằng văn bản thì bị trừ đi 20% số điểm của dự án đó.

– Trường hợp do lỗi của tổ chức tư vấn mà dẫn đến công trình có khiếm khuyết về chất lượng thì ngoài việc phải xử lý khắc phục hậu quả theo quy định và không tính điểm cho dự án, công trình đó còn bị trừ đi 15% tổng số điểm đạt được ở mục Kê khai chi tiết các dự án (trừ điểm liên tục trong 03 năm kể từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền).

– Trường hợp trong các kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán có kết luận các sai sót thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn thì sẽ bị xem xét trừ điểm tương ứng với hình thức bị cảnh cáo đối với dự án, công trình đó (bắt đầu tính từ năm 2016).

 1. B. Phần kê khai các d án được giải thưởng hoặc xử lý vi phạm về chất lượng
TT Tên dự án Ch đầu tư Nhà thầu tư vấn Đạt giải thưởng Bị xử lý vi phạm Công trình có khiếm khuyết về chất lượng Mô tả tóm tắt lý do được thưởng/xử lý vi phạm
Giải công trình chất lượng cao Giải thưởng quốc gia về chất lượng Năm đạt giải Năm bị xử lý vi phạm Bị chấm dứt hợp đồng do vi phạm Bị cấm tham gia đấu thầu Bị sự cố công trình cấp III Bị sự cố công trình cấp II Bị sự cố công trình cấp I trở lên
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Dự án nâng cấp, cải tạo QL18 đoạn Uông Bí – Hạ Long Ban QLDA 2 Công ty CP TVTK & Đầu tư Newline (TVGS) 2014 V V Lún vết bánh xe, bị cấm tham gia đấu thầu trong 3 năm
2 Dự án nâng cấp, cải tạo QL18 đoạn Uông Bí – Hạ Long Ban QLDA 2 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sao Khuê (TVGS) 2014 V V Lún vết bánh xe, bị cấm tham gia đấu thầu trong 3 năm
3 Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – QL60, tỉnh Bến Tre Ban QLDA 7 Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI) / (TVTK) V 2016
4 Dự án ĐTXD đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân – Gói thầu KS TKKT Ban QLDA 85 Tổng công ty TVTK GTVT -CTCP(TEDI)/(TVTK) V 2016
5 Nâng cấp tuyến Kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1) – Dự án ĐTXD Nâng cấp Tuyến Kênh Chợ Gạo Ban QL các DA Đường thủy Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình thủy / (TVTK.) V 2015
6 Nâng cấp tuyến Kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1) – Dự án ĐTXD Nâng cấp Tuyến Kênh Chợ Gạo Ban QL các DA Đường thủy Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) / (TVTK) V 2015
7 Nâng cấp tuyến Kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1) – Dự án ĐTXD Nâng cấp Tuyến Kênh Chợ Gạo Ban QL các DA Đường thủy Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng giao thông thủy – TEDI WECCO / (TVGS) V 2015
8 Xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông Khu QLGTĐT số 2 – Sở GTVT HCM Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm / (TVTK) V 2016
9 Xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông Khu QLGTĐT số 2 – Sở GTVT HCM Công ty CP Tư vấn giám sát CLCT Thăng Long/ (TVGS) V 2016
10 Dự án ĐTXDCT mở rộng QL1 đoạn Km649+700 – Km657+205.89; Km663+900 – Km671+228.94; Km672+821.54 – Km717+100 tỉnh Quảng Bình Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI) / (TVTK) V 2016
11 Dự án ĐTXDCT mở rộng QL1 đoạn Km649+700 – Km657+205.89; Km663+900 – Km671+228.94; Km672+821.54 – Km717+100 tỉnh Quảng Bình Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Viện KHCN GTVT / (TVGS) V 2016

Ghi chú:

– Sản phẩm của tổ chức tư vấn có sai sót về chất lượng sẽ bị trừ điểm theo quy định tại Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015­.

– Trường hợp tổ chức tư vấn bị Chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền phê bình, khiển trách bằng văn bản thì bị trừ đi 20% số điểm của dự án đó.

– Trường hợp do lỗi của tổ chức tư vấn mà dẫn đến công trình có khiếm khuyết về chất lượng thì ngoài việc phải xử lý khắc phục hậu quả theo quy định và không tính điểm cho dự án, công trình đó còn bị trừ đi 15% tổng số điểm đạt được ở mục Kê khai chi tiết các dự án (trừ điểm liên tục trong 03 năm kể từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền).

GỌI TƯ VẤN 24/7

0936 582 285

ĐIỆN THOẠI

0936 582 285 0936 582 285
GỞI CÂU HỎI TƯ VẤN
Hoặc gọi 0936 582 285 để được hỗ trợ trực tiếp


Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz